Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos, i a la legislació de protecció de dades vigent, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA manifesta que és titular del lloc web, i en virtut de l’art. 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

IDENTIFICACIÓ

Denominació social: SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA
Denominació comercial: SocMobilitat
CIF: A66383761
Seu social: Gran Via de les Corts Catalanes, 16-20, P 1, 08902-L’Hospitalet de Llobregat
Correu Electrònic: comunicacio@socmobilitat.cat
Correu electrònic exercici drets: rgpd@socmobilitat.cat
Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpo@socmobilitat.cat
Activitat: Execució projecte T-mobilitat per la implantació del nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió, que se subscrigui amb l’ATM, etc.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: T 44514, F 59, S 8, H B 458.377
Pàgina Web: www.socmobilitat.cat (En endavant la Web)

OBTENCIÓ DE LES SEVES DADES

SocMobilitat ha pogut obtenir les seves dades de caràcter personal a través d’alguna de les següents fonts:

 • La seva alta com a client: dades proporcionades de forma directa pel client
 • Fonts públiques: dades obtingudes a través de diverses fonts públiques com administracions públiques, revistes, targetes de visita, col·legis professionals, publicacions on line, pàgines web, xarxes socials, guies telefòniques etc.
 • La seva sol·licitud d’informació a través de la pàgina web i / o de correus electrònics.
 • Quan es registra per utilitzar els nostres llocs web, aplicacions o serveis (incloses proves gratuïtes); aquí poden incloure el seu nom (inclòs el nom comercial), adreça, adreça de correu electrònic i número de telèfon. També és possible que li sol·licitem dades addicionals sobre la seva activitat professional i les seves preferències;
 • Quan realitza una sol·licitud a través dels nostres llocs web, aplicacions o serveis; aquí poden incloure el seu nom (inclòs el nom comercial), adreça, contacte (com el seu número de telèfon i adreça de correu electrònic) i dades de pagament;
 • Quan interactua amb nosaltres a través de les xarxes socials;
 • Quan ens indica les seves dades de contacte en registrar-se per utilitzar o accedir a qualsevols llocs web, aplicacions o serveis que posem a disposició o quan actualitzi aquestes dades; i contacta amb nosaltres per canals no en línia, com per telèfon, SMS, WhatsApp, correu electrònic o correu ordinari.

També podem recopilar les seves dades quan s’emplena, ni que sigui parcialment i/o abandona la introducció d’informació al nostre lloc web i o altres formularis on line; així, és possible que usem aquestes dades a fi de contactar amb vostè per recordar-li que finalitzi l’emplenament de les dades pendents i/o per a finalitats de màrqueting.

També recopilem dades a partir dels seus dispositius (inclosos dispositius mòbils) i aplicacions que vostè o els seus usuaris utilitzin per accedir i fer ús de qualsevol dels nostres llocs web, aplicacions o serveis (per exemple, podrem recopilar el nombre i tipus d’identificació del dispositiu, dades de localització i informació de connexió com estadístiques sobre les seves visites de pàgines, el trànsit d’entrada i sortida de llocs web, URL prèvia d’enllaç, dades d’anuncis, la seva adreça IP, el seu historial de navegació i les seves dades d’accés al lloc web); abans de procedir a això li demanarem permís. Per a això és possible que fem ús de galetes o tecnologies similars (conforme es descriuen en el seu apartat corresponent).

Podem completar les dades personals que recollim de vostè amb informació que s’obtingui de tercers habilitats per compartir-la, com informació d’agències creditícies, proveïdors d’informació de cerca o fonts públiques, etc., però en cada cas d’acord amb la legislació aplicable.

CESSIÓ DE DADES DE TERCERS

Si ens proporciona les dades personals sobre una altra persona, vostè serà responsable d’assegurar-se complir amb totes les obligacions de consentiment i d’informació en relació a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i en relació amb aquesta divulgació. En la mesura que ho exigeix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, vostè ha d’assegurar que ha informat degudament a l’altra persona i que disposa del seu consentiment explícit per cedir-nos les seves dades i de les finalitats d’aquests tractaments.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació de serveis i qualsevol cessió estrictament necessària per al compliment d’aquest propòsit, així com l’interès legítim per ser client o per haver sol·licitat informació sobre els nostres productes o serveis amb caràcter previ.

L’enviament de comunicacions comercials, cessions de dades a tercers i captació / ús d’imatges estarà legitimat en tot moment pels consentiments expressos atorgats per vostè.

PRINCIPIS

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades es conservaran només durant el temps necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les mateixes i es garanteixi la seva confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar un accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

FINALITAT DE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

A continuació, es detallen les diferents finalitats dels tractaments de dades per part de SocMobilitat.

1.- Prestació de Serveis relatius al Sector del Transport (targeta T-mobilitat).

Dins d’aquesta finalitat s’engloben les diferents activitats que resultin necessàries i inherents a la prestació dels serveis o productes:

 • Manteniment i Suport Informàtic;
 • Serveis cloud;
 • Gestió d’intervencions;
 • Contactar amb vostè per veure si desitja participar en els nostres estudis sobre el client (per exemple, la seva opinió sobre el seu ús de les nostres aplicacions, productes i serveis);
 • Avaluar, dur a terme anàlisis estadístiques i establiment de referències, sempre que, en aquestes circumstàncies, es faci de manera agregada que no pugui vincular-se a vostè ni a cap altra persona física individualment;

2.- Enviament d’Informació i/o publicitat dels nostres productes o serveis.

Dins d’aquesta finalitat s’engloba l’ús de les seves dades personals per a enviar-li comunicacions relacionades amb la prestació, millora i actualització dels nostres serveis, així com informació publicitària sobre promocions aplicables al producte/servei, o enviament d’informació relativa a normatives i innovacions del sector , basant en l’ús que vostè fa de les nostres aplicacions i serveis;

SocMobilitat podrà utilitzar les seves dades de contacte per a realitzar accions comercials i enviar-los a través dels canals de comunicació (a títol enunciatiu, però no limitatiu, missatges de WhatsApp, correus electrònics, trucades telefòniques, etc.) informació sobre productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

En qualsevol moment es permetrà al client oposar-se a l’enviament de noves comunicacions comercials podent fer ús d’aquest dret a través de l’adreça de correu electrònic indicada al respecte.

3.- Cesión de sus datos a empresas para la prestación del servicio.

SocMobilitat podrà cedir les seves dades a empreses vinculades amb la prestació de serveis i estrictament necessàries per a l’execució dels productes o serveis contractats per vostè com ara empreses de transport, altres serveis informàtics, hosting, socis del projecte T-mobilitat (FUJITSU, Caixabanc , INDRA, Moventia), etc.

4.- Comunicar les dades d’impagament

En cas de no atendre les seves obligacions econòmiques, generant un deute cert, vençut i exigible i previ requeriment de pagament, se l’informa que procedirem a comunicar les seves dades identificadores i les dades relatives al deute a totes aquelles entitats encarregades de l’assessorament, gestió i tramitació d’impagaments, d’acord amb la legislació vigent.

5.- Formularis d’enviament de CV:

La finalitat d’aquest tractament serà la participació en processos de selecció que SocMobilitat tingui oberts o obri en un futur. Conservarem les seves dades durant un màxim de dos anys tret que Vostè ens manifesti el contrari, i en tot cas, durant el temps imprescindible per al compliment de les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per a la prestació de serveis contractats, per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades, i en qualsevol cas mentre duri la relació contractual entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment de les obligacions imposades per altres normatives de referència. Així doncs, en virtut de la normativa fiscal seves dades es conservaran durant 5 anys.

SocMobilitat s’aplicarà el protocol de supressió i esborrat de dades d’acord amb els que disposa la normativa de protecció de dades en cada moment vigent. En qualsevol cas, si en finalitzar la relació contractual existissin litigis pendents, les dades podran conservar fins al moment en què es produeixi la resolució definitiva.

DESTINATARIS

SocMobilitat podrà cedir les seves dades a empreses per a finalitats administratieus o de compliment legal (auditors, asseguradores, entitats bancàries, administracions públiques, etc.)

SocMobilitat podrà cedir les seves dades a totes aquelles empreses necessàries per a l’execució del servei contractat o per a la reclamació d’impagaments, entre ells els nostres proveïdors de servei i agents (inclosos els seus subcontractistes) o tercers que tractin dades en el nostre nom (proveïdors de serveis i plataformes d’Internet, proveïdors de tramitació de pagaments i les entitats contractades per a l’enviament de comunicacions, entre d’altres) perquè puguin ajudar-nos a oferir-li les aplicacions, productes, serveis i informació que vostè hagi sol·licitat o que estimem que són del seu interès;

SocMobilitat, sempre amb el consentiment exprés de l’interessat, podrà cedir les seves dades a altres empreses externes per a la realització d’accions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

ELS SEUS DRETS

En compliment amb el que disposa l’art 22 del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, RGPD 2016/679, vostè podrà exercir qualsevol dels següents drets:

 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquestes inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia de la seva informació en un format automatitzat i fàcil d’exportar, d’ús comú i llegible electrònicament, o que se li enviïn directament a una altra empresa, de ser tècnicament possible.
 • Dret de limitació: Poder limitar el tractament de les seves dades segons la finalitat específica.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició: Demanar el cessament en el tractament de les seves dades per a una finalitat determinada, com per exemple, per a fins de màrqueting directe.
 • Dret a oposar-se a decisions que es basin en el tractament automatitzat de les seves dades personals, com l’elaboració de perfils;

De la mateixa manera, podrà revocar el consentiment prestat cas que el tractament de les seves dades depengui del seu consentiment, sempre subjecte a les restriccions legals o contractuals existents, i presentar una reclamació davant l’AEPD (https://www.aepd.es )

Vostè podrà exercir qualsevol dels drets esmentats anteriorment mitjançant correu electrònic a l’adreça rgpd.es@socmobilitat.cat , indicant textualment en l’assumpte el dret a exercir i adjuntant un document que acrediti la seva identitat. No obstant, podrà també realitzar les consultes que consideri necessàries a Delegat de Protecció de Dades a l’email: dpo@socmobilitat.cat

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet i adjunta, exonerant a SocMobilitat de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES

SocMobilitat es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de conservar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

SocMobilitat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, SocMobilitat s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per

SocMobilitat per processar les dades de l’usuari client, estarà sota l’obligació de confidencialitat.

En cas que es presenti algun incident de seguretat, SocMobilitat ho ha de notificar al Client i usuari sense demores indegudes i li proporcionarà la informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat segons es tingui coneixement, quan es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

TRANSFERÈNCIES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

Les dades personals dins de la Unió Europea estan protegides per una legislació en matèria de protecció de dades, però altres països no protegeixen les seves dades personals necessàriament de la mateixa manera.

El nostre lloc web i algunes de les nostres aplicacions o serveis o parts dels mateixos pot ser que estiguin allotjats als Estats Units o un altre lloc fora de l’EEE (que inclou a tots els països de la UE més Noruega, Islàndia i Liechtenstein) (“EEE”) . Això vol dir que potser transferim dades que se’ns transmeten a través del lloc web o de l’aplicació o un servei a un lloc fora de l’EEE, als Estats Units o altres territoris aliens a l’EEE. Quan ens envia un correu electrònic, també serà emmagatzemat en els nostres servidors de correu electrònic, que estan allotjats als Estats Units.

Podrem utilitzar proveïdors de servei radicats fora de l’EEE perquè ens ajudin a oferir el nostre lloc web, aplicacions i serveis (per exemple, proveïdors de plataformes i de pagament que ens ajuden a oferir les nostres aplicacions i serveis, o publicitat o per tramitar els seus pagaments) . Això implica que podrem transferir les seves dades a proveïdors de servei fora de l’EEE a l’efecte de proporcionar-les nostres aplicacions, publicitat i serveis.

Hem adoptat diverses accions de cara a garantir que quan els nostres proveïdors de servei i proveïdors d’allotjament transfereixen les seves dades a un lloc fora de l’EEE, s’implantin les corresponents mesures i controls de protecció de les dades d’acord amb la legislació i normativa aplicables en matèria de protecció de dades. En cada cas, aquestes transferències s’efectuen d’acord amb els requisits del Reglament (UE) 2016/679 (el Reglament general de protecció de dades o “RGPD”) i es poden basar en l’ús de les Clàusules tipus de la Comissió Europea per a les transferències de dades personals fora de l’EEE.

En fer ús del nostre lloc web, dels nostres productes o serveis o en interactuar amb nosaltres de la manera descrita en aquesta Declaració de privacitat, vostè dóna el seu consentiment a la transferència de les seves dades fora de l’EEE en les circumstàncies recollides en la present Declaració de privacitat. Si no desitja que les seves dades es transfereixin fora de l’EEE no hauríeu d’utilitzar el nostre lloc web, les nostres aplicacions o serveis.

Els nostres llocs web, aplicacions o serveis poden permetre compartir dades amb llocs web de xarxes socials o utilitzar aquests llocs web de xarxes socials per crear el seu compte o connectar al seu compte d’una xarxa social. Aquests llocs web de xarxes socials podran facilitar-nos l’accés automàticament a certes dades personals que ells hagin retingut sobre vostè (per exemple, contingut que vostè hagi visionat). Vostè ha de tenir la possibilitat de gestionar els seus paràmetres de privacitat des de l’interior del seu compte a la xarxa social del tercer, a fi d’administrar a quines dades personals ens permet accedir a partir d’aquest compte.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de SocMobilitat en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a SocMobilitat en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SocMobilitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, SocMobilitat anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, SocMobilitat no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis inserits a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre comunicacions comercials de serveis i productes oferts per SocMobilitat, Newsletters, etc., amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic, SocMobilitat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.