Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la legislació de protecció de dades vigent («RGPD»), i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals («LOPDGDD»), així com en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic («LSSICE»), la SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA manifesta que és titular d’aquest lloc web i informa els usuaris dels aspectes següents en matèria de protecció de dades:

1/ RESPONSABLE: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA («SOC»)
Adreça postal: Gran Via de les Corts Catalanes, 16-20, pl. 1, 08902, l’Hospitalet de Llobregat
Correu electrònic exercici drets: rgpd@socmobilitat.cat
Contacte del delegat de protecció de dades (DPO): dpo@socmobilitat.cat 

2/ FINALITATS: Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Us informem que la SOC pot tractar les vostres dades per a les finalitats següents:

  1. Resolució de consultes

Per donar resposta a qualsevol consulta que ens feu arribar a través dels formularis de contacte habilitats al nostre web.

  1. Prestació de serveis relatius al sector del transport (targeta T-mobilitat)

En cas de ser usuari de la targeta T-mobilitat, la SOC tractarà les vostres dades —pel compte de l’ATM— per a les finalitats inherents a la prestació d’aquests serveis (per exemple, manteniment i suport informàtic, resolució de consultes, estudis de satisfacció, etc.). 

En aquest context, la SOC pot cedir les vostres dades a empreses vinculades amb la prestació de serveis i sempre que siguin estrictament necessàries per a l’execució dels productes o serveis contractats per vosaltres, com ara empreses de transport, altres serveis informàtics, hostings, socis del projecte T-mobilitat (FUJITSU, CAIXABANK, INDRA, MOVENTIA), etc.

A més, en cas que no atengueu les vostres obligacions econòmiques i es generi un deute cert, vençut i exigible, i amb el requeriment previ de pagament, us informem que procedirem a comunicar les vostres dades identificatives i les dades relatives al deute a totes les entitats encarregades de l’assessorament, la gestió i la tramitació d’impagaments, d’acord amb la legislació vigent.

Podeu obtenir més informació sobre el tractament les vostres dades en relació amb l’ús de la targeta T-mobilitat a l’enllaç següent.

3/ TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant quant de temps conservem les vostres dades? 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis contractats, per a donar resposta a les peticions o sol·licituds fetes i, en qualsevol cas, mentre duri la relació contractual entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment de les obligacions imposades per altres normatives de referència. En concret, en virtut de la normativa fiscal les vostres dades es conserven durant cinc anys.

La SOC aplica el protocol de supressió i esborrament de dades segons el que disposa la normativa de protecció de dades vigent a cada moment. En qualsevol cas, si en acabar la relació contractual hi hagués litigis pendents, les dades es podran conservar fins al moment en què es produeixi la resolució definitiva.

4/ LEGITIMACIÓ: Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals? 

Les bases legals per al tractament de les dades són: 

  • Consentiment exprés atorgat per l’usuari per a la gestió i resolució de consultes (article 6.1.a de l’RGPD).
  • Execució del contracte per a la prestació de serveis i qualsevol cessió estrictament necessària per a les activitats relacionades amb la T-mobilitat (article 6.1.b de l’RGPD).

5/ DESTINATARIS: A quins destinataris es comuniquen les vostres dades personals? 

Les vostres dades personals no es cedeixen a tercers, excepte a organismes per a finalitats administratives o de compliment legal (auditors, asseguradores, entitats bancàries, administracions públiques, etc.), a les empreses necessàries per a l’execució del servei contractat o per a la reclamació d’impagaments, entre les quals els nostres proveïdors de servei i agents (incloent-hi els seus subcontractistes) o tercers que tractin dades en el nostre nom (proveïdors de serveis i plataformes d’Internet, proveïdors de tramitació de pagaments i les entitats contractades per a l’enviament de comunicacions, entre altres), perquè ens puguin ajudar a oferir-vos les aplicacions, els productes, els serveis i la informació que hàgiu sol·licitat.

Igualment, us informem que les vostres dades personals no es transfereixen a entitats de fora de l’Espai Econòmic Europeu. 

6/ DRETS: Quins són els vostres drets i com els podeu exercir?

Teniu dret a accedir en qualsevol moment a les vostres dades personals, així com a rebre una còpia de les dades que són objecte de tractament. 

Així mateix, podeu sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i incompletes i, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies us podeu oposar al tractament de les vostres dades. Aquesta oposició s’ha d’adreçar a una finalitat en concret. En aquest cas, la SOC ha de deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, podeu exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar, en qualsevol moment, els consentiments facilitats per al tractament de les dades. La revocació s’ha de comunicar a la SOC segons els termes d’aquesta política i no es pot considerar en cap cas que tingui efectes retroactius. 

Si voleu exercir qualsevol dels vostres drets us podeu adreçar a nosaltres mitjançant un correu electrònic a l’adreça rgpd@socmobilitat.cat, i heu d’indicar expressament a l’assumpte el dret que voleu exercir i identificar-vos degudament.

També podeu fer qualsevol consulta respecte al tractament de les vostres dades al nostre delegat de protecció de dades enviant un correu a l’adreça dpo@socmobilitat.com. Finalment, us informem que us podeu adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i als altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7/ CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La SOC es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, la SOC ha d’anunciar en aquesta pàgina els canvis introduïts.

PROGRAMA KIT DIGITAL FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA

Logos Kit Digital
Logo digitalizadores kit digital